Der indkaldes til generalforsamling 2023 søndag den 21/5 kl. 10 i aulaen på skolen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  Vi har ingen økonomi
4. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen
5. Forslag til handlingsplan og budget. Se udkast til handlingsplan
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor. Udgår
8. Eventuelt.

Referat af generalforsamling i Østerby Tøjrpælelaug
torsdag den 26/5-2022 kl. 9.30 på Fejø Skole

Til stede var 3 medlemmer samt naboen Marianne og Vagn som bestyrelsens medhjælp.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Vagn blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Forsamlingen var enig.

2. Bestyrelsens beretning.
Steen holdt beretningen og der var lidt debat om legepladsen.
Fejøforeningen har fortsat bemyndigelse til at arbejde videre med legepladsen.
Bestyrelsen holder øje med fremdriften i havneprojektet, som har lidt indflydelse på arealet.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Udgår.

4. Indkomne forslag. Udgår.

5. Forslag til handlingsplan og budget. Udgår.
Bestyrelsen arbejder videre med en fremtidig handlingsplan under hensyn til havneprojektet.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Genvalg over hele linjen.

7. Valg af revisor. Udgår.

8. Eventuelt.
Havnelauget vil etablere de aftalte parkeringpladser på/langs Dybvigvej i den nordlige ende af arealet.

o0o

Bestyrelsen kan kontaktes pr. mail på tpl@fejoe.dk

Alle ejere af matrikler med numrene 4-54 i Østerby er med i Tøjrpælelauget.

På bestyrelsens vegne
Vagn Kjær-Hansen

.

Bilag:

Referat af Generalforsamling 2022

Tøjrpælelauget GF 2022 beretning

Vedtægter for Østerby Tøjrpælelaug

Referat af Generalforsamlingen 2021

Tøjrpælelauget GF 2021 Beretning

Referat af den stiftende generalforsamling 2018