Referat af generalforsamling i Østerby Tøjrpælelaug

Afholdt den 5. maj 2024 kl. 10 i Fejø Børne- og Kulturhus
Fremmødt var 24 grundejere samt 14 fuldmagter.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Som dirigent blev valgt Søren Lorentzen, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ingen protesterede herimod.

Som referat valgtes Vagn Kjær-Hansen og (senere) som stemmetællere Jørgen Grums og Steen Blaabjerg.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Steen Blaabjerg afholdt beretningen.

Der var debat om flagmastens opførelse og dens lovlighed. Der var enkelte medlemmer som anfægtede at bestyrelsen havde godkendt at værftet kunne opstille masten, uagtet at det allerede var til debat på generalforsamlingen i 2023 og dér blev accepteret.

Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning med 16 stemmer for og 4 imod samt 3 undlader. (Ved denne afstemning blev der ikke medregnet fuldmagter og ej heller iagttaget 1 stemme pr. ejendom.)

3. (Fremlæggelse af regnskab til godkendelse)
Udgik da foreningen ingen økonomi har.

4. Indkomne forslag
Eva Langballe og Carsten Dalegaard havde indsendt et forslag om at suspendere Tøjrpælelauget indtil videre.

Der var en lang debat om mange aspekter af foreningens virke, herunder fællesarealets oprindelse, tidligere forsøg på at ændre ejerforholdene, hvordan anlæg på arealet er blevet til, samt ønsker om undersøgelser.

Der blev begæret skriftlig afstemning, og det blev aftalt at man har én stemme pr. ejendom, uanset hvor mange matrikelnumre den består af.

Forslaget blev forkastet med 2 stemmer for og 32 imod samt 1 ugyldig.

5. Forslag til handlingsplan (og budget)
Bestyrelsen fremlagde det udsendte strategipapir. Charlotte Ubbesen fremlagde sit eget forslag.

I debatten var et kernepunkt, om bestyrelsen kunne beslutte nyanlæg. Det blev derfor i enighed tilføjet sidst i punkt 3 i bestyrelsens forslag: ”Nyanlæg kræver en generalforsamlingsbeslutning”.

Ved skriftlig afstemning blev stemt mellem de to forslag. Bestyrelsens forslag fik 24 stemmer, Charlottes 5 stemmer, og der var 7 blanke.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter
Steen Blaabjerg, Anne-Grethe Laursen og Jørgen Grum blev genvalgt til bestyrelsen. Desuden blev Vagn Kjær-Hansen og Niels Erik Sørensen valgt.

Som suppleant blev valgt Jørgen Møller. Alle valg var fredsvalg.

7. (Valg af revisor)
Udgik da foreningen ingen økonomi har.

8. Eventuelt
Jan Lund vil gerne være med til at slå græs. Havnelauget har også en opgave med at holde grunden omkring cafeen. Andre frivillige er velkomne.

Der var tilkendegivelser af at der kun skulle slås stier for at resten af arealet kunne udvikle sig naturligt.

Havnelauget sørger for afskærmning af cafeens affaldsareal.

Bestyrelsen kan kontaktes pr. mail på tpl@fejoe.dk

Dirigent Søren Lorentzen                                           Referent Vagn Kjær-Hansen

.

Bilag:

Handlingsplan Østerby tøjrpælelaug maj 2024

Referat GF 2024 Østerby Tøjrpælelaug

Forslag til strategipapir april 2024

Alternativt forslag strategiplan 2024

Forslag til generalforsamling 2024

Kort 2023 med arealets anvendelse

Referat af Generalforsamling 2023

Jordprøver okt2022prøvesteder

Jordprøver sep2021prøvesteder

Delarealerforklaring

Referat af Generalforsamling 2022

Tøjrpælelauget GF 2022 beretning

Vedtægter for Østerby Tøjrpælelaug

Referat af Generalforsamlingen 2021

Tøjrpælelauget GF 2021 Beretning

Referat af den stiftende generalforsamling 2018

Matrikelkortet fra 1880 med angivelsen af fællesareal