Fejøforeningens generalforsamling 6/3-2024

Vores ordinære generalforsamling bliver afholdt onsdag den 6. marts 2024 kl. 19 i Fejø Børne- og Kulturhus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere (er næppe nødvendigt)
3. Formandens beretning og godkendelse af denne
4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette
5. Fastlæggelse af kontingent for 2025
6. Forslag til ændring i foreningens vedtægter
7. Øvrige indkomne forslag (der er ingen)
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af 1 revisor
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger)

Vi foreslår en vedtægtsændring, således at der kan være 3 udenøs medlemmer i bestyrelsen i stedet for 2. Det er stadig et krav, at der altid skal være et flertal af indenøs medlemmer i bestyrelsen.

Vedtægtsændringen skal vedtages med mindst to tredjedeles flertal og kræver med stor sandsynlighed derefter en ekstraordinær generalforsamling for at blive vedtaget.

Forslag og opstillinger
Forslag i øvrigt og opstillinger til posterne på valg skulle indsendes senest den 21. februar til foreningens email. Der er ikke kommet yderligere forslag eller opstillinger.

I bestyrelsen er Torben Løvenstein, Gitte Søby, Finn Iversen og Marie Raunkjær på valg. Torben, Finn og Marie genopstiller.
Bestyrelsen indstiller Benny Damgaard som nyt bestyrelsesmedlem, og han er villig til valg.

Vores suppleanter Lene Pia Madsen og Mette Morell er på valg, og Lene Pia genopstiller sammen med Gitte Søby, der gerne vil skifte til at være suppleant.

Revisor Jan Norman er på valg og genopstiller.

Revisorsuppleant Lone Hannecke er på valg og genopstiller.

Til samtlige valg er der det påkrævede antal kandidater, og der er dermed ikke længere mulighed for at stille op.

Alle oplysninger kommer løbende her på fejoe.dk/gf24

Venligst Bestyrelsen

.

Dokumenter til generalforsamlingen:

Fuldmagtsblanket 2024 (bemærk at enhver fuldmagt kræver en underskreven blanket)

Vedtægter for Fejøforeningen

Forslag til vedtægtsændring 2024

2024-02-25T22:43:37+01:00
Go to Top