Her samler vi information om Fejøforeningens arbejde med Fremtidens Færger.

Nye sejlplaner uden sen aftenfærge
Byrådet vedtog forvaltningens indstilling. I forhandlingerne med færgefarten har vi fået justeret sejlplanerne til og fra Fejø, så de stort set ligner de tidligere – bortset fra at den sene aftenfærge er væk. Det rammer en håndfuld pendlere, hvis arbejdstider ikke harmonerer med de nye sejltider, og dem som kommer sent hjem efter en aften i fx Nykøbing.

Sejlplanen for 2024 kan ses her: Ny fartplan 2024 (ikke endeligt bekræftet)

Usikkerheden ved at der ikke længere skal være en afløserfærge er ikke løst.

Tidligere kommentarer
30/8 har kommunen lavet en indstilling til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget om Fremtidens Færger. For Fejøs vedkommende er det næsten tilbage til den eksisterende sejlplan. Det er meget positive nyheder for Fejø. Rigtig mange af vores indvendinger er blevet taget til følge.

Følgende er ændret i forslaget i forhold til den nugældende sejlplan:
– Christine overnatter de fleste nætter på Fejø, således at den første færge fra Kragenæs og den sidste fra Fejø ikke sejles. Det er dem som stort set ikke er benyttet.
– Hverdagsafgangen 19:45 fra Kragenæs er slettet, og de efterfølgende afgange fra 20:30 og senere er rykket lidt.

Den alvorligste ændring i kommunens forslag er at den sene bestillingsfærge begge veje foreslås fjernet. Sidste færger bliver så 22:30 fra Fejø og 22:45 fra Kragenæs på hverdage. Lørdage sejles 22:45 fra Kragenæs ikke. Søndage og helligdage sejles ingen af de to afgange, således at sidste færge i forslaget er 22:00 fra Kragenæs.

Her rammes sene aftenaktiviteter på fastlandet og pendlere med aften- og natarbejde e.l. Som vi tidligere har sagt, har 23:40 fra Kragenæs været brugt af i gennemsnit næsten 3 passagerer pr. dag.

Et andet problem i kommunens indstilling er at der ikke længere skal være en afløserfærge. Det vil betyde særplan ved planlagte dokophold og når der opstår et teknisk problem. Den usikkerhed vil vi gerne slippe for.

Hele indstillingen kan læses i dagsordenspunkt 4 her: nyt link

Først i dagsordenspunktet er den nye indstilling, og nederst forslaget til fartplan 2024.

I Fejøforeningens bestyrelse vil vi naturligvis fortsætte med at påvirke politikerne, inden de vedtager planen endeligt i byrådet den 21/9.


Her er Fejøforeningens høringssvar, sendt til kommunen 15/8-23:Fejø logo
Høringssvar indledning til Fremtidens Færger
Fejøforeningens kommentarer til sejlplaner
Fejøforeningens yderligere kommentarer
Bilag 1 – Fejø Bilenheder over 14 pr afg og md
Bilag 2 – Fejø Bilenheder over 18 pr afg og md
Bilag 3 – Befolkningsfremskrivning øerne 2023-34
Bilag 4 – Befolkningsudvikling2023 nøgletal


Se alle høringssvar som kommunen har modtaget:
Høringssvar del 1
Høringssvar del 2
Høringssvar del 3


Indlæg i medierne
Læserbrev i Folketidende mandag den 3/7-23: Hvad med politikernes ansvar?
Læserbrev i Folketidende tirsdag den 11/7-23: Fællesskab og frivillighed er drivkraften for lokal ø-udvikling.

Generelt har der været en lang række indlæg og artikler om færgerne i Folketidende i august måned 2023.

Pendlerundersøgelse juli 2023
Se Resultater fra pendlerundersøgelsen juli23, som vi gennemførte sammen med Charlotte Skou.

Baggrund
Lolland Kommune har igangsat et arbejde om Fremtidens Færger (kommunens plan for færgedriften om nogle år – se punkt 12).

Fremtidens Færger blev præget af en del uro, da kommunens skitser til tre fremtidsscenarier blev udsendt først i 2023.

Ikke så underligt rejste scenarierne uro på øerne og vrede og bekymrede kommentarer i Folketidende, TV2øst og andre steder. Naturligvis er der ingen på øerne som klapper af 2 færger til 3 øer om vinteren eller kun 1 færge efter kl. 18 eller 19. Flere gav udtryk for at scenarierne ikke var detaljerede nok, og det var tilsyneladende heller ikke meningen at de skulle være det. Meningen var at arbejdsgrupperne med repræsentanter fra alle tre øer skulle se på detaljerne for at forslagene kunne blive bedst mulige, men det skete alligevel ikke.

Den nye elfærge er dyr i indkøb, og den skal i Færgesekretariatets og Folketingets model betales med en leasingaftale, som koster kommunen omkring 7,5 millioner kroner årligt – efter at staten har dækket en fjerdedel af færgekøbet. Kommunal financiering via Kommunekredit er markant billigere.

Kommunens politikere holder fast i at færgefarten skal fremtidssikres økonomisk, og at kommunen ikke skal have underskud på færgerne. På den baggrund vil de ændre færgefarten, så der kan realiseres store besparelser. Det er en voldsom ændring, at kommunen vil bruge en stor del af statstilskuddet til øerne på andre udgifter end færgefarten.

Vi arbejder tillige sammen med Ø-sammenslutningen for at det ikke bliver kommunen som skal betale for nye elfærger. Vi synes, at det er Folketinget, der skal finansiere nye færger. Vi undersøger også en mulighed for at få en eller flere store fonde i spil til medfinansiering af nye elfærger. Det vil være dejligt, hvis det lykkes.

Administrationen var ikke særlig konkrete omkring besparelsesforslagene i udvalgsarbejdet. Det har derfor været svært for beboerne på øerne at forholde sig præcist til de diskuterede “byggeklodser”. Kommunen afholdt “afslutningskonference” for udvalgsarbejdet den 14. marts kl. 18 i Horslunde, hvor det viste sig at en lang række spørgsmål stadig ikke var fuldt afklarede. Kort efter forlængede udvalgsformanden den videre proces med 1-2 måneder, som blev brugt på at blive klogere på nogle af de mange detaljer.

Fakta og oversigter
Vi har produceret en økonomioversigt, som illustrerer at Fejø-færgen næsten løber rundt: Færgernes pris pr tur (ny udgave januar 2023).
Desuden en oversigt over antal passagerer i gennemsnit på alle færgeafgange det seneste år, fordelt på afgangstid og måned: Passagerer pr afgang og måned. Det viser tydeligt, at der er en del færgeafgange som simpelthen løber rundt i sig selv.

Ved ministerbesøget sidst i februar fremlagde vi et overblik over de alt for høje billetpriser og argumenterede for at staten snart burde indføre den Blå Landevej fuldt ud på alle småøerne. Se prisdiagrammet her.

Spørgsmål til vores arbejde sendes til fejoeforeningen@gmail.com

Venligst Fejøforeningens bestyrelse

 

Kommunens reviderede tidsplan for det videre arbejde. 
20. juni Færgestrategien udsendes i høring til relevante parter i 8 uger
15. august   Høringsperioden slutter kl. 24.00
16. august   Høringssvar samles i fælles dokument – der udarbejdes IKKE hvidbog. Deadline for sagsfremstilling KTM, ØKE, Byråd
23. august   ”Færgestrategi-seminar” i KTM til drøftelse af indstillingen omkring færgestrategien
4. september   Færgestrategien behandles på ordinært møde i KTM, og sendes videre til ØKE og Byråd
5. september   Ø-kontaktudvalgsmøde
14. september Økonomiudvalgsmøde
21. september Byrådet vedtager færgestrategien
(KTM = Klima-, Teknik- og Miljøudvalget)

— o0o —

Vores indledende kommentarer:
Fremtidens færger talepapir

Debatindlæg i Folketidende lørdag den 20. maj 2023: Er vi klædt på til fremtidens bæredygtige færgefart?

Regnskab færgerne 2021 og Regnskab færgerne 2022 giver et godt overblik over driftsøkonomien. Her ses det fx tydeligt, at kommunen kun betaler en meget lille del af færgefartens nettoudgift. Det meste dækkes af §20-statstilskuddet.
Udover det som står i kommentarerne til regnskabet 2022 (side 2-3), har kommunen skrevet at der har været et merforbrug vedrørende personaleomkostninger, som blandt andet skyldes krav fra Søfartsstyrelsen vedrørende nye hviletidsbestemmelser, ansættelse af elever i forbindelse med færgenavigatøruddannelsen og ansættelse til afløserfærgen M/F Smålandshavet.

Der har været en merindtægt på billetsalget, som skyldes et stort salg af periodekort til øboer i juni 2022 og værdikort sidst på året.

Projekt Fremtidens Færger havde 4 arbejdsgrupper frem mod borgermødet i marts. Anne-Grethe Laursen og Vagn Kjær-Hansen var med i økonomigruppen, og Finn Iversen og Vagn Kjær-Hansen var med i gruppen for sejlplaner. Christina Berkowitz styrede udviklingsgruppen, som bl.a. havde Karin Hvidtfeldt og Anne-Grethe Laursen som medlemmer. Gruppen for færgelejer havde Steen Knigaard som vores mand.