Referat af generalforsamling i Østerby Tøjrpælelaug 21/5-23 kl. 10 på skolen

Der deltog 8 medlemmer

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Anne-Grethe Laursen blev valgt som dirigent og Vagn Kjær-Hansen som referent.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var sket rettidigt og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.
Beretningen blev fremlagt af Steen Blaabjerg. Især omkring legepladsens etablering suppleret af Anne-Grethe Laursen.
Emnerne var parkering, flagmasten og legepladsen. Alle emner som også har været drøftet på tidligere generalforsamlinger.
Havnens udviklingsplan kan også påvirke tøjrpælearealet.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Der er intet, da vi ikke har nogen økonomi.

4. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen.

5. Forslag til handlingsplan og budget. Budget har vi ikke.
Anne-Grethe fremlagde bestyrelsens handlingplan.
Vagn fortalte om arealets forskellige delarealer og hvad de kan bruges til.
Der var ønsker om flere detaljer i handlingsplanen.
Jan Lund-Jørgensen ønsker ikke at arealet overdrages til kommunen.

Det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe til at formulere handlingsplanen: Steen Blaabjerg, Charlotte Ubbesen, Anne-Grethe Laursen og Vagn Kjær-Hansen.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Steen Blaabjerg, Anne-Grethe Laursen, Thomas Nielsen og Jørgen Grum blev genvalgt til bestyrelsen. Charlotte Ubbesen blev nyvalgt til bestyrelsen.
Annette Svåbæk blev nyvalgt som suppleant.

7. Valg af revisor. Udgår, da vi ikke har nogen økonomi.

8. Eventuelt.
Der var flere som savnede kaffe til generalforsamlingen.
Resultaterne fra forureningsprøverne ved legepladsen bliver vedlagt referatet, sammen med en forklaring om at vi som ejere ikke hæfter for de gamle forureninger.
Der står nogle høje træer på hjørnet af arealet, som Dybvigvej 39 foreslår bliver beskåret.

Referent Vagn Kjær-Hansen
Dirigent Anne-Grethe Laursen

o0o

Bestyrelsen kan kontaktes pr. mail på tpl@fejoe.dk

Alle ejere af matrikler med numrene 4-54 i Østerby er med i Tøjrpælelauget.

På bestyrelsens vegne
Vagn Kjær-Hansen

.

Bilag:

Jordprøver okt2022prøvesteder

Jordprøver sep2021prøvesteder

Delarealerforklaring

Referat af Generalforsamling 2022

Tøjrpælelauget GF 2022 beretning

Vedtægter for Østerby Tøjrpælelaug

Referat af Generalforsamlingen 2021

Tøjrpælelauget GF 2021 Beretning

Referat af den stiftende generalforsamling 2018