Fejøforeningen ønsker alle et rigtig godt nytår. Vi ser frem til mange gode oplevelser på øen.

 

Bestyrelsen afholdt den 15. januar årets første bestyrelsesmøde.

Cykelrute og shelters
Den 8. januar var der et møde med Naturlandet Lolland og Falster, hvor repræsentanter fra Askø, Femø og Fejø deltog. Mødets fokus var på cykelruter. Der er udpeget cykelruter på Lolland og Falster på ca. 400 km, og der vil i projektet indgå en cykelrute omfattende de 3 øer. Hver cykelrute har et logo, og der var enighed om at anvende en færge som logo for øerne.

Vi drøftede også shelters, hvor Fejø gerne vil have 2 shelters ved Sletteren strand, Der sker tidligst noget i denne sag i 2019.

Kajakfolket vil gerne have en ponton i Dybvig Havn, og placering af denne er nu afstemt med Havnelauget. Denne opgave er prioriteret hos Naturlandet, så vi ser frem til at den kommer, forhåbentlig i år.

Særplan og afløserfærge
Der har den 10. januar været afholdt fartplansmøde, hvor vi især drøftede udfordringerne med en ny særplan. Særplanen skulle gerne i højere grad end nu tage højde for det behov der er for trafik. I den forbindelse vil overfartsledelsen undersøge mulighed og priser for en afløsningsfærge.

Turismens dag og Æblets dag
Der er Turismens dag den 2. lørdag i juni, som i år er den 9. juni. Lovestorm afholdes samme dag, og Kirsten Sydendal vil tale ved Fejø Mølle.

Æblets dag er som altid den første lørdag i efterårsferien, som i år er den 13. oktober.

Til begge arrangementer er der aftalt gratis færge til passagerne. Der er bus på Æblets dag, og vi vil undersøge mulighed for bus på øen også på Turismens dag. Priside er 20 kr. for en retur.

Vi drøftede udviklingen omkring Pæreskuderne og Æblets dag. De to arrangementer er væsentlige for Fejøs synlighed og branding generelt.

Besøg fra SaDS og LAG
Vi får besøg af repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne den 16. til 17. april. Der vil blive lavet et program for gæsterne, hvori vil indgå et aftenmøde den 16. april på skolen. Her vil alle være velkomne. Mere herom senere.

Der kommer en del invitationer til forskellige konferencer og møder, fx til en Turisme- og Landdistriktskonference. Vi deltager selv i nogle af disse møder, og lægger også op til, at andre fra øen kan deltage, hvor det anses for relevant.

Tang på stranden ved campingpladsen
Der har været afholdt et møde om mulighed for fjernelse af tangen ud for campingpladsen. Tangen kan ikke anvendes i landbruget, men måske i et biogasfyr – mulighed herfor undersøges nærmere. Tangen er vanskelig at fjerne, og måske er der ikke reelle muligheder herfor (med forsikring af grejet).

Generalforsamling og vedtægter
Generalforsamlingen blev fastsat til lørdag den 17. marts kl. 13 på Børne- og Kulturhus. Vi overvejer at holde en fælles middag om aftenen.

Vi har arbejdet med en opdatering af vedtægterne. En opdatering vedrører personvalg til foreningen. De nuværende §§ læses ikke ens af alle, og derfor ser vi et behov for nogle præciseringer.

Bestyrelsen vil komme med nogle forslag, og disse skal behandles af generalforsamlingen.

Vi har haft nogle valg, hvor det er blevet afgivet én stemme (et kryds på en stemmeseddel) pr. medlem og andre valg, hvor der er blevet afgivet flere stemmer (krydser på en stemmeseddel). Vi overvejer en regel, hvor der kan stemmes på halvdelen af det antal poster, som skal besættes, oprundet til nærmeste hele tal.

På generalforsamlingen ønsker vi også at drøfte hvorledes de kommende valg til Ø-kontaktudvalget skal finde sted. Skal stemmeafgivelsen være lige som til valg i foreningen? Skal udenøs medlemmer have mulighed for at stemme? – og for at blive valgt? Kommunen skal muligvis godkende et eventuelt valg af borgere bosat uden for kommunen. Hvis udenøs borgere skal kunne vælges, bør der være en værnsregel, således at flertallet af de valgte er fastboende.

Hjemmehjælp
Vi drøftede selvsagt også udviklingen i hjemmehjælpssagen, hvor det seneste er, at Ankestyrelsen har anmodet kommunen om en redegørelse. Og i øvrigt præciserer, at øerne har krav på hjemmehjælp døgnet rundt og ikke kun inden for sejltiderne for færgerne. Der henvises til artiklen herom andetsteds i bladet.

 

Fejøforeningen

Anne-Grethe Laursen