Årets generalforsamling i Fejøforeningen fandt sted mandag den 18. marts 2019 på skolen.
Til stede var 97 stemmeberettigede medlemmer, fordelt på 61 fremmødte og 36 fuldmagter.

Under beretningen var der debat om en række emner:

Tangophobning
Spørgsmålet var, om der kunne gøres noget ved tangophobning i Vester Havn og i Dybvig Havn. Bestyrelsen oplyste, at der i Dybvig Havn er tale om ”tilfældigt tang”, som kommunen ikke fjerner. Fejøforeningen har kontaktet kommunen vedrørende Vester Havn. Det er bestyrelsens opfattelse, at kommunen har ansvar for havneudvidelsen. Derfor har kommunen særlige forpligtigelser i forhold til at den nye mole har forårsaget tangophobning på stranden udfor campingpladsen.

Ligeledes blev der spurgt til tangophobning ved Sletteren Strand og formålet med et læs store sten, der er læsset af. Ved aflæsningen er der sket skade på flagstang og dele af badebroen.
Jordstykket ved Sletteren Strand ejes af en privat person, der normalt lader badegæster benytte arealet. Bestyrelsen har kontakt til ham og er i proces med at få udbedret de påførte skader. Der arbejdes på at badebroen kan opsættes inden den 5. juni som vanligt.

Herredsvej som 2-1 vej
Vejprojektet blev udskudt som følge af kloakeringen, og gravearbejdet skal sætte sig før der ændres på vejen. Bestyrelsen følger op over for kommunen.

Sydhavsøernes Perle
Turistbrochuren vil blive trykt i et oplag på 6.000 eksemplarer. Der er desuden planer om et separat kort af hensyn til turisterne.

Fibernet på de resterende veje
Der var givet afslag på den seneste ansøgning om etablering på Storemosevej, og på Skovvej kom man ikke i mål med at samle fuldmagter. Der er en ny bredbåndspulje i 2019, så der vil blive søgt igen. Bestyrelsen opfordrede til at alle interesserede går med, så ansøgningerne kommer til at stå stærkest muligt.

Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskabet for 2018 blev fremlagt af kassereren og herefter godkendt.
Der har i 2018 været et overskud på 23.563 kr., hvori indgår 15.000 kr. fra Fejøs udnævnelse til Årets Landsby. Alle fik lejlighed til at komme med gode ideer til anvendelse af de 15.000 kr.

Kontingentet for 2020 blev vedtaget uændret
150 kr. for enkeltmedlemmer og 200 kr. for husstande, samt 150 kr. ekstra for at få tilsendt Fejøbladet uden for øen.

Valg af bestyrelse m.m.
Anne-Grethe, Vagn, Kasper og Lene blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
Ann-Mai, Christina og Frits var ikke på valg.

Jacob Nielsen og Frank Strathe blev valgt som sideordnede suppleanter til bestyrelsen.

Mikael Fog og Jan Normann Pedersen blev genvalgt som revisorer, og Jørgen Henriksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Under Eventuelt blev drøftet:

Den gamle smedje
Den trænger meget til vedligehold. Den er ikke fredet og har ingen bevaringsgrad. Bestyrelsen tager kontakt til ejeren og til en gruppe personer, der tidligere har ageret i sagen, og undersøger hvilke muligheder, der er for at sætte bygningen i stand.

Nedrivning
Muligheder for nedrivning af faldefærdige huse på Fejø. Formanden har tidligere talt med kommunen herom. Så længe der betales ejendomsskat mv., kan kommunen ikke tvangs-nedrive. Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen.

Generalforsamlingen blev afsluttet efter halvanden time med tak til alle, der deltog.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Dokumenter fra generalforsamlingen:

Formandens beretning 2019

Revideret regnskab 2018

Bestyrelsen på valg marts 2019

Fuldmagtsblanket 2019

Vedtægter for Fejøforeningen