FLYTTES pga. Coronavirus til august/september 2020. Nærmere indkaldelse kommer senere.
Naturligvis med forbehold for om reglerne pga. Coronavirusen stadig forhindrer mødet på det tidspunkt.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19 på skolen. Indkaldelsen var i Fejøbladet nr. 1

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og godkendelse af denne
4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette
5. Fastlæggelse af kontingent for 2021 – foreslås uændret
6. Forslag om vedtægtsændring vedrørende opstilling til bestyrelse mv.
7. Forslag om procedure for valg til Ø-kontaktudvalget
Yderligere indkomne forslag (der er ikke kommet nogen)
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor
11. Valg af 1 revisorsuppleant
12. Debat om flexbolig-ordningen på Fejø
13. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger)

Bestyrelsen kommer med et forslag til nogle mindre vedtægtsændringer vedrørende opstilling af kandidater til bestyrelse mv. Det kan læses på linket nederst.

Vi kommer også med et forslag til procedure for valg af medlemmer til Ø-kontaktudvalget, således som det blev aftalt på generalforsamlingen i 2018. Se link nederst.

Endelig sætter vi sidst på generalforsamlingen tid af til en debat om flexbolig-ordningen på Fejø. Der har nu i et års tid eller to været “boligmangel” på Fejø, og vi har fra flere sider fået spørgsmål om vi kunne undgå at helårsboliger sælges som fritidsboliger. Hvis vi i Fejøforeningen skal prøve at gøre noget ved flexboligordningen, skal der være opbakning til det på øen. Derfor debatten på generalforsamlingen. Læs debatoplægget på linket nederst eller i Fejøbladet nr. 2 (som er forsinket).

Tidsfrist for forslag:
Forslag til behandling på generalforsamlingen skulle sendes til formanden Anne-Grethe Laursen senest den 10. marts. Der er ikke kommet nogen.

Kontingent:
Rigtig mange har allerede betalt deres kontingent for 2020 og mange tak for det. Sidste frist for at få stemmeret på generalforsamlingen er ved at indbetale kontingentet på vores konto senest 5 dage før generalforsamlingen. Har du ikke mulighed for det, kan du betale kontant ved selve generalforsamlingen. Kom i så fald i god tid.

Mere om kontingentet kan ses nederst på siden om Fejøforeningen her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Debat om Ændring af Flexboligordningen

Ændring af Vedtægter for Fejøforeningen

Forslag vedrørende Valg til Økontaktudvalget

Revideret regnskab 2019

Fuldmagtsblanket 2020

Vedtægter for Fejøforeningen