Årets generalforsamling i Fejøforeningen var oprindelig blevet indkaldt til tirsdag den 30. marts. Siden udsatte Coronaen generalforsamlingen, og vi kunne ikke overholde det tidsrum som vedtægterne foreskriver. Vi endte med at afholde generalforsamlingen den 7/6 på skolen.

Forsamlingen valgte Søren Post som dirigent, og han konstaterede med forsamlingens tilslutning at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Formandens beretning var offentliggjort her på siden (se bilagene), og der blev mundtligt tilføjet noget nyere og besvaret kommentarer (se referatet). Beretningen blev godkendt.

Regnskabet er også tilgængeligt som bilag. Det blev godkendt.

Kontingentet for 2022 blev vedtaget uændret.

Valg
Forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillinger til bestyrelsen, suppleanter og revisorer skulle sendes til formanden Anne-Grethe Laursen senest den 24. maj. Der var ikke indkommet forslag eller opstillinger fra andre end bestyrelsen.

Efter vedtægterne var bestyrelsesmedlemmerne Anne-Grethe Laursen, Vagn Kjær-Hansen og Lene Højer på valg. Desuden var Christina Brydegaard udtrådt, således at hendes post skal besættes. Jesper Juul Andersen udtrådte, da han midlertidigt flytter til udlandet. I alt skulle der altså vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
Anne-Grethe Laursen, Vagn Kjær-Hansen og Lene Højer genopstillede, og til de to ledige poster opstillede bestyrelsen Gitte Søby og Finn Iversen.
De fem opstillede blev valgt ved fredsvalg. Desuden fortsætter i bestyrelsen Torben Løvenstein og Marie Raunkjær, som blev valgt sidste år.

Begge suppleanter var på valg og genopstillede ikke. Bestyrelsen opstillede Lene Pia Madsen og Mette Morell som nye suppleanter.
De blev valgt ved fredsvalg.

Revisorsuppleant Inge Larsen indtrådte i stedet for revisor Mikael Fogh, og hun genopstillede på den post. Den ledige revisorsuppleantpost er på valg, og her opstillede bestyrelsen Lone Hannecke.
De blev begge valgt ved fredsvalg. Jan Norman Pedersen fortsætter desuden som revisor.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Referat af GF 2021

Beretning 2020

Revideret regnskab 2020

Vedtægter for Fejøforeningen

Fuldmagtsblanket 2021 (bemærk at enhver fuldmagt kræver en underskreven blanket)