Fri-øer og frilandsbyer er en forsøgsordning, som blev igangsat efter en politisk aftale i Folketinget sidst i 2021. Midt i 2023 bestod feltet af interesserede af 8 småøer og 17 landsbyer.
Ifølge SaDS er forligspartierne blevet enige om, at 17 projekter skal indgå i en yderligere kvalificering af forsøgsordningen for frilandsbyer og -øer. Heraf er de 6 projekter på småøer, nemlig Venø, Aarø, Fejø, Omø, Anholt og Fur.
Fejøforeningen har indsendt en interessetilkendegivelse om at Fejø deltager i udtagelsesprocessen. Kravet til interessetilkendegivelsen var at vi fremhævede nogle eksempler, som der til dato har været arbejdet med, samt en liste over de love og regler mm., som  har været i spil for de enkelte projekter og på den ene eller anden måde har stoppet eller sat projekterne i bero.
Et af kvalificeringskravene var at demonstrere, at man med frivillig indsats og stor passion har arbejdet og fortsat vil arbejde med flere projekter, som i omfang og bredde er af et vis format. Et andet kvalificeringskrav er, at man kan demonstrere kompetencer, som kan bære en deltagelse som kandidat til fri-ø status, samt demonstrere samarbejde med kommuner og rådgivere. Ligeledes skal man have en vilje til at arbejde med grøn omstilling som vedvarende energi. Derfor valgte vi at fremføre fire eksempler, heriblandt det tidligere vindmølleprojekt, som længe har været skrinlagt.
Dybvig Havn og Ro Naturcamp er aktuelle projekter, som formentlig kan få nye muligheder ved at Fejø kommer med i Fri-ø-projektet. Vindmøller og energifællesskab er ikke noget aktuelt. Tiny House er baseret på udviklingsarbejdet med Landbolyst-grunden, men er ikke færdigudviklet.
Hvis vi bliver udtaget og får fri-ø-status, er det udvikling af Dybvig Havn og udvikling af Ro Naturcamp som får en tiltrængt hjælpende hånd ovenfra, da begge projekter pt. ser ud til at være strandet i bureaukrati og lang sagsbehandling i direktoratet: Det er præcis det en status som fri-ø skal forhindre sker. At få tildelt fri-ø status som et forsøg fra ministeriel side er vigtigt for udvikling af øens faciliteter, udvikling af erhverv samt bosætning på sigt.
Om den grønne omstilling ad åre vil pege i retning af at Fejø skal have vindmølle(r) eller et andet energiprojekt kan man gisne om, men det er ikke noget Fejøforeningen pt. arbejder konkret med. Her har færger, havn, bosætning og erhverv prioritet.
Plan- og Landdistriktsstyrelsen bemærker, at eventuelle dispensationer og lovfritagelser, der måtte følge af forsøgsordningen, naturligvis vil ske med afsæt i de almindelige procedurer, herunder reglerne om offentlige høringer. Det arbejde, der har pågået indtil nu, har været en afdækning af interessen for at indgå i en forsøgsordning for frilandsbyer og -øer. Beboerne på Fejø vil på lige fod med andre få mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med behandlingen af eventuelle lovfritagelser.
Finn Iversen,
Fejøforeningens bestyrelse
Vores endelige interessetilkendegivelse består af disse dokumenter: