Årets generalforsamling i Fejøforeningen fandt sted lørdag den 17. marts 2018 på skolen. Der var inklusive fuldmagter 95 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen.

I formandens beretning blev omtalt hjemmehjælpssagen, og vi fejrede det gode resultat Christina har opnået. Der var debat om foreningernes frivillige bidrag til Fejøbladet. Hele beretningen kan læses nedenfor.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet for 2017 blev fremlagt af kassereren, som også orienterede om foreningens budget for 2018. Regnskabet blev godkendt. Regnskab og budget kan ses nedenfor.

Kontingentet for 2019 blev vedtaget uændret: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for en husstand. Hvis man ønsker Fejøbladet tilsendt pr. post udenfor øen, betales 150 kr. ekstra for forsendelsen.

Det store punkt på generalforsamlingen var ændring af foreningens vedtægter, og den vigtigste debat handlede om hvordan vi fremover skal foretage vores personvalg, fx til bestyrelsen. Her var der tre foreslåede modeller:
1) lige så mange stemmer som det antal poster der skal besættes,
2) kun én stemme,
og bestyrelsens kompromisforslag
3) et antal stemmer som svarer til halvdelen af det antal poster der skal besættes, afrundet opad.

Efter en grundig og livlig debat blev forslag 1 vedtaget med 70 stemmer. Forslag 2 fik 4 stemmer, mens bestyrelsens forslag fik 17 stemmer. Der var ikke behov for flere afstemninger, da de 70 stemmer var et klart flertal og samtidig mere end de 2/3, som kræves til vedtægtsændringer.

De øvrige ændringer til vedtægterne blev alle vedtaget med stort flertal (på mere end 2/3). Forslaget om ændring af §4 stk.1 om kontingentet blev trukket af bestyrelsen, efter der var enighed om at den hidtidige formulering allerede skal betyde at kontingentet gælder for et kalenderår, og at generalforsamlingen vedtager kontingentet for det efterfølgende år. Se vedtægterne nedenfor.

Bestyrelsen, suppleanterne, revisorerne og revisorsuppleanten blev alle genvalgt uden modkandidater. Se listen nedenfor.

Til sidst på generalforsamlingen tog vi en kort debat om hvordan valget til Ø-kontaktudvalget fremover skal foregå. Her blev luftet forskellige synspunkter om antallet af stemmer, og om sommerhusejerne skal have stemmeret eller kunne blive valgt til Ø-kontaktudvalget.  Bestyrelsen vil sørge for at debatten fortsætter, og at de nærmere regler for valget til Ø-kontaktudvalget bliver aftalt i god tid inden næste valg.

Tak til alle som deltog.

Venligst, Bestyrelsen.

Formandens beretning

Vedtægter 2018

Bestyrelsen valgt marts 2018

Regnskab 2017 og budget 2018

 

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab (revideret regnskab er vedlagt)
5. Fastlæggelse af kontingent for 2018 (foreslås uændret)
6. Forslag til vedtægtsændringer (forslag vedlagt)
7. Eventuelle andre indkomne forslag (punktet udgår)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se listen for alle valgene)
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

 

Dokumenter fra generalforsamlingen:

Forslag til ændring af vedtægterne

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer mv. og hvem som er på valg

Fuldmagtsblanket

 

Kommentarer rettes til bestyrelsen på email fejoeforeningen@fejoe.dk