Referat af generalforsamling i Østerby Tøjrpælelaug
søndag den 19/9-2021 kl. 10 på skolen på Fejø

Referat af Generalforsamling i Østerby Tøjrpælelaug søndag den 19/9-2021 kl. 10

0. Til stede var 10 grundejere og naboen Marianne.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Jørgen Grum blev dirigent og Vagn Kjær-Hansen referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne, og dertil var ingen protester fra forsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning.
Anne-Grethe Laursen aflagde beretningen. Den er vedlagt referatet.

Der blev spurgt til legepladsens placering og tilladelser. Der var tilslutning hertil.

Septictankene på arealet blev nævnt.
Muligheden for at udmatrikulere grunden under Cafe Dybvig blev nævnt.

Flere medlemmer spurgte til en samlet plan for arealet.
Det blev aftalt, at bestyrelsen arbejder videre med en samlet plan for arealet med henblik på at vedtage den på næste års generalforsamling.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Der er intet, da vi ikke har nogen økonomi.

4. Indkomne forslag. Der er ingen.

5. Forslag til handlingsplan og budget.
Det skete under punkt 2.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen blev genvalgt: formand Steen Blaabjerg, kasserer Thomas Nielsen, øvrige medlemmer Anne-Grethe Laursen, Jørgen Grum og Poul Jensen.
Charlotte Ubbesen blev valgt som suppleant. Der var ikke yderligere kandidater.

7. Valg af revisor.
Generalforsamlingen fandt det unødvendigt, når der ikke er nogen økonomi.

8. Eventuelt.
Der var intet.

Alle ejere af matrikler med numrene 4-54 i Østerby er med i Tøjrpælelauget.

Bilag:

Vedtægter for Østerby Tøjrpælelaug

Tøjrpælelauget GF 2021 Beretning