Bestyrelsen indkalder hermed til årets ordinære generalforsamling. På grund af Corona må vi desværre udskyde generalforsamlingen.
Den afholdes mandag den 7. juni kl. 19 på skolen (forudsat at Coronavirusen tillader det).

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og godkendelse af denne
4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette
5. Fastlæggelse af kontingent for 2022
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger)

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden Anne-Grethe Laursen senest den 24. maj. Benyt gerne vores email fejoeforeningen@gmail.com
På samme måde skal opstillinger til bestyrelsen, suppleanter og revisorer sendes senest den 24. maj.

Efter vedtægterne er bestyrelsesmedlemmerne Anne-Grethe Laursen, Vagn Kjær-Hansen og Lene Højer på valg. Desuden er Christina Brydegaard udtrådt, således at hendes post skal besættes. I alt skal der altså vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
Begge suppleanter er på valg.
Revisorsuppleant Inge Larsen er indtrådt i stedet for revisor Mikael Fogh, og hun genopstiller på den post. Den ledige revisorsuppleantpost er på valg.
Den fuldstændige oversigt over alle poster med genopstillinger mv. kan ses på fejoe.dk/gf21 senest i slutningen af april.

Indkomne forslag og opstillinger vil blive offentliggjort på maillisten og på fejoe.dk/gf21 senest 1 uge før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Vedtægter for Fejøforeningen

Fuldmagtsblanket 2021 (bemærk at enhver fuldmagt kræver en underskreven blanket)