Her samler vi information om Fejøforeningens arbejde med Fremtidens Færger, hvor vi kæmper for at Fejø fortsat vil have en god forbindelse til Lolland.

Lolland Kommune har igangsat et arbejde om Fremtidens Færger (kommunens plan for færgedriften om nogle år – se punkt 12).

Fremtidens Færger blev præget af en del uro, da kommunens skitser til tre fremtidsscenarier blev udsendt først i 2023.

Ikke så underligt rejste scenarierne uro på øerne og vrede og bekymrede kommentarer i Folketidende, TV2øst og andre steder. Naturligvis er der ingen på øerne som klapper af 2 færger til 3 øer om vinteren eller kun 1 færge efter kl. 18 eller 19. Flere har givet udtryk for at scenarierne ikke var detaljerede nok, og det var tilsyneladende heller ikke meningen at de skulle være det. Meningen var at arbejdsgrupperne med repræsentanter fra alle tre øer skulle se på detaljerne for at forslagene kunne blive bedst mulige.

Den nye elfærge er dyr i indkøb, og den skal betales med en leasingaftale, som koster kommunen omkring 7,5 millioner kroner årligt – efter at staten har dækket en fjerdedel af færgekøbet.
Kommunens politikere holder fast i at færgefarten skal fremtidssikres økonomisk, og at kommunen ikke skal have underskud på færgerne.

På den baggrund skal færgefarten justeres, så der kan realiseres store besparelser.

Når der er konkrete resultater af udvalgenes arbejde, vil vi indkalde til borgermøde på Fejø. Det bliver forventelig primo marts.
Vi arbejder tillige sammen med Ø-sammenslutningen for at det ikke bliver kommunen som skal betale for nye elfærger. Vi synes, at det er Folketinget, der skal finansiere nye færger. Vi undersøger også en mulighed for at få en eller flere store fonde i spil til medfinansiering af nye elfærger. Det vil være dejligt, hvis det lykkes.

Kommunens plan er fortsat at der skal være afslutningskonference for udvalgsarbejdet den 14. marts. Derefter bliver administrationens indstilling drøftet i Ø-kontaktudvalget og i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Fra 17/4 til 15/5 bliver der en høringsperiode, hvor alle kan kommentere den fremtidsplan politikerne vil vælge for vores færger. Derefter træffes der i juni beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og endelig Byrådet.

Når vi har nyt at fortælle, opdaterer vi her på denne side.

Vi har produceret en økonomioversigt, som illustrerer at Fejø-færgen næsten løber rundt: Færgernes pris pr tur (ny udgave januar 2023).
Desuden en oversigt over antal passagerer i gennemsnit på alle færgeafgange det seneste år, fordelt på afgangstid og måned: Passagerer pr afgang og måned. Det viser tydeligt, at der er en del færgeafgange som simpelthen løber rundt i sig selv.

Spørgsmål til vores arbejde sendes til fejoeforeningen@gmail.com

Venligst Fejøforeningens bestyrelse

 

Kommunens tidsplan for det videre arbejde:
14. marts   Afslutningskonference og borgermøde
28. marts   Ø-kontaktudvalgsmøde – administrativ indstilling drøftes
3. april       Møde i formandskabet – administrativ indstilling drøftes
17. april     KTM-udvalget behandler administrativ indstilling og sender den i høring
27. april     ØKE – orientering om høringsmaterialet
2. maj        Byrådsmøde – orientering om høringsmaterialet
15. maj      Høringsfrist – 4 ugers høringsperiode
6. juni        KTM-udvalgsmøde – indstilling til ØKE og Byråd
8. juni        Ø-kontaktudvalgsmøde
14. juni      ØKE
21. juni      Byrådsmøde

— o0o —

Vores indledende kommentarer:
Fremtidens færger talepapir
Færgernes pris pr tur (dec.22)

Regnskab færgerne 2021 giver et godt overblik over driftsøkonomien. Her ses det fx tydeligt, at kommunen kun betaler en meget lille del af færgefartens nettoudgift. Det meste dækkes af §20-statstilskuddet.

Projekt Fremtidens Færger har 4 arbejdsgrupper. Anne-Grethe Laursen og Vagn Kjær-Hansen er med i økonomigruppen, og Finn Iversen og Vagn Kjær-Hansen er med i gruppen for sejlplaner. Christina Berkowitz styrer udviklingsgruppen, som bl.a. har Karin Hvidtfeldt og Anne-Grethe Laursen som medlemmer. Gruppen for færgelejer er ikke begyndt endnu, og her er Steen Knigaard vores mand.

Der er etableret en undergruppe for økonomiberegninger for at belyse konkrete økonomiske forhold detaljeret. Det er blandt andet hvor mange udgifter som afhænger af færgernes sejlads og hvor mange som er faste, samt hvordan overenskomster og regler påvirker prisen på personalet på forskellige tidspunkter af døgnet. Resultaterne herfra forventes klar sidst i januar og vil indgå i det endelige materiale. Vagn er med i gruppen sammen med en fra Femø og færgechefen Max Møller Christensen.