Her samler vi information om Fejøforeningens arbejde med Fremtidens Færger, hvor vi kæmper for at Fejø fortsat vil have en god forbindelse til Lolland.

Lolland Kommune har igangsat et arbejde om Fremtidens Færger (kommunens plan for færgedriften om nogle år – se punkt 12).

Fremtidens Færger blev præget af en del uro, da kommunens skitser til tre fremtidsscenarier blev udsendt først i 2023.

Ikke så underligt rejste scenarierne uro på øerne og vrede og bekymrede kommentarer i Folketidende, TV2øst og andre steder. Naturligvis er der ingen på øerne som klapper af 2 færger til 3 øer om vinteren eller kun 1 færge efter kl. 18 eller 19. Flere har givet udtryk for at scenarierne ikke var detaljerede nok, og det var tilsyneladende heller ikke meningen at de skulle være det. Meningen var at arbejdsgrupperne med repræsentanter fra alle tre øer skulle se på detaljerne for at forslagene kunne blive bedst mulige.

Den nye elfærge er dyr i indkøb, og den skal betales med en leasingaftale, som koster kommunen omkring 7,5 millioner kroner årligt – efter at staten har dækket en fjerdedel af færgekøbet.
Kommunens politikere holder fast i at færgefarten skal fremtidssikres økonomisk, og at kommunen ikke skal have underskud på færgerne.

På den baggrund skal færgefarten justeres, så der kan realiseres store besparelser.

Vi arbejder tillige sammen med Ø-sammenslutningen for at det ikke bliver kommunen som skal betale for nye elfærger. Vi synes, at det er Folketinget, der skal finansiere nye færger. Vi undersøger også en mulighed for at få en eller flere store fonde i spil til medfinansiering af nye elfærger. Det vil være dejligt, hvis det lykkes.

Byggeklodser
Administrationen har ikke været særlig konkrete omkring besparelsesforslagene i udvalgsarbejdet. Det har derfor været svært for beboerne på øerne at forholde sig præcist til de diskuterede “byggeklodser”. Kommunen afholdt “afslutningskonference” for udvalgsarbejdet den 14. marts kl. 18 i Horslunde, hvor det viste sig at en lang række spørgsmål stadig ikke er fuldt afklarede. Kort efter forlængede udvalgsformanden den videre proces med 1-2 måneder, som udvalget vil bruge til at blive klogere på de mange detaljer med hjælp fra administrationen.

Efter sommerferien er den reviderede plan at der kommer et strategioplæg til drøftelse i Ø-kontaktudvalget og i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. Derefter kommer det i høring en måneds tid, inden det skal godkendes i udvalgene og til sidst i byrådet.

For at vi fra Fejøforeningens side kan kvalificere vort høringssvar vil vi invitere til endnu et orienteringsmøde, hvor vi drøfter kommunens oplæg og hvilke konsekvenser, vi vurderer at det vil få for os på Fejø. Det bliver nok også efter sommerferien.

Når vi har nyt at fortælle, opdaterer vi her på denne side.

Fakta og oversigter
Vi har produceret en økonomioversigt, som illustrerer at Fejø-færgen næsten løber rundt: Færgernes pris pr tur (ny udgave januar 2023).
Desuden en oversigt over antal passagerer i gennemsnit på alle færgeafgange det seneste år, fordelt på afgangstid og måned: Passagerer pr afgang og måned. Det viser tydeligt, at der er en del færgeafgange som simpelthen løber rundt i sig selv.

Ved ministerbesøget sidst i februar fremlagde vi et overblik over de alt for høje billetpriser og argumenterede for at staten snart burde indføre den Blå Landevej fuldt ud på alle småøerne. Se prisdiagrammet her.

Spørgsmål til vores arbejde sendes til fejoeforeningen@gmail.com

Venligst Fejøforeningens bestyrelse

 

Kommunens reviderede tidsplan for det videre arbejde. 
6. juni    Færgestrategi drøftes i KTM uden dagsorden
19. juni  Ekstra møde i KTM til behandling af færgestrategien
20. juni Færgestrategien udsendes i høring til relevante parter i 8 uger
21. juni  Ø-kontaktudvalgsmøde
15. august   Høringsperioden slutter kl. 24.00
16. august   Høringssvar samles i fælles dokument – der udarbejdes IKKE hvidbog. Deadline for sagsfremstilling KTM, ØKE, Byråd
21. august   ”Færgestrategi-seminar” i KTM til drøftelse af indstillingen omkring færgestrategien
4. september   Færgestrategien behandles på ordinært møde i KTM, og sendes videre til ØKE og Byråd
5. september   Ø-kontaktudvalgsmøde
14. september Økonomiudvalgsmøde
21. september Byrådet vedtager færgestrategien
(KTM = Klima-, Teknik- og Miljøudvalget)

— o0o —

Vores indledende kommentarer:
Fremtidens færger talepapir

Debatindlæg i Folketidende lørdag den 20. maj 2023: Er vi klædt på til fremtidens bæredygtige færgefart?

 

Regnskab færgerne 2021 og Regnskab færgerne 2022 giver et godt overblik over driftsøkonomien. Her ses det fx tydeligt, at kommunen kun betaler en meget lille del af færgefartens nettoudgift. Det meste dækkes af §20-statstilskuddet.
Udover det som står i kommentarerne til regnskabet 2022 (side 2-3), har kommunen skrevet at der har været et merforbrug vedrørende personaleomkostninger, som blandt andet skyldes krav fra Søfartsstyrelsen vedrørende nye hviletidsbestemmelser, ansættelse af elever i forbindelse med færgenavigatøruddannelsen og ansættelse til afløserfærgen M/F Smålandshavet.

Der har været en merindtægt på billetsalget, som skyldes et stort salg af periodekort til øboer i juni 2022 og værdikort sidst på året.

Projekt Fremtidens Færger havde 4 arbejdsgrupper frem mod borgermødet i marts. Anne-Grethe Laursen og Vagn Kjær-Hansen var med i økonomigruppen, og Finn Iversen og Vagn Kjær-Hansen var med i gruppen for sejlplaner. Christina Berkowitz styrede udviklingsgruppen, som bl.a. havde Karin Hvidtfeldt og Anne-Grethe Laursen som medlemmer. Gruppen for færgelejer havde Steen Knigaard som vores mand.